science

How science can help with your training

science-based-training

English version below.

Vi förespråkar att, i den mån det går, basera sin kost och träning på vetenskap. Här tar vi upp några av fördelarna vi ser med att utgå från vetenskap när du lägger upp din kost- och träningsrutin.

Du sparar tid

Den uppenbara anledningen till att det är smart att förlita sig på de metoder som forskning redan kommit fram till är effektiva är att det sparar tid. I studier vill man ofta ta reda på vilken metod som mest effektivt uppnår det resultat man är ute efter. Om du själv ska testa dig fram och se vad som fungerar får du lägga ner mycket tid och energi i anspråk för att (kanske) reda ut frågan.

Du slipper bli lurad

En annan anledning till att du inte, åtminstone inte fullt ut, kan lita på dina egna slutsatser är något som kallas confirmation bias. Denna bias innebär att vi människor tenderar att komma ihåg och acceptera information som stödjer vår existerande tro och glömma bort och ignorera information som verkar gå emot vår nuvarande tro.

Om du tror att ett visst träningsupplägg ska fungera kommer du därför tendera att lägga märke till allt som stödjer denna tro. Du kommer få en snedvriden uppfattning om vad som faktiskt fungerar och inte. Den vetenskapliga metoden är designad på ett sätt som minimerar sådana här bias, vilket bidrar till att forskningsstudier är det bästa vi har för att avgöra hur effektiv en träningsmetod är, till exempel.

Du kan vara säker på att det du gör fungerar

Den vetenskapliga metoden är inte perfekt, men den är det bästa sättet vi har för att ta reda på hur världen faktiskt fungerar. Om du baserar din kost- och träningsrutin på vetenskap kan du därför vara ganska säker på att det du gör är så nära ”sanningen” som möjligt.

Varför kan man då inte bara testa sig fram själv vad gäller kost och träning? Visst kan du göra det i viss mån, men du ska vara medveten om att det finns många felkällor till resultatet. Ofta när man börjar med en ny träningsrutin eller kostvana testar man flera olika övningar eller metoder samtidigt. Dessutom förändrar man ofta andra aspekter i sin livsstil i samband med det nya kost- eller träningsupplägget. Det blir då svårt att röna ut vad det var man gjorde som faktiskt gav resultatet och vad som inte gjorde det.

Hur tänker du kring att använda vetenskap för kost och träning? Hur gör du när du ska testa något nytt? Kommentera gärna!

We advocate basing your diet and exercise on science as much as possible. Here we list what we believe are some of the benefits you see when you use science as your starting point for your diet and exercise routines.

You save time

The obvious reason that it’s smart to rely on the methods that research already has proven to be effective is that it saves time. In studies, you often want to find out which method is the most efficient to achieve the results you are looking for. If you’re going to test it by yourself and see what works, you may spend a lot of time and energy in order to (possibly) figure out the issue.

You don’t get tricked

Another reason why you can’t rely on your own conclusions, (at least not fully), is something called confirmation bias. This bias means that we humans tend to remember and accept information that supports our existing beliefs while forgetting and ignoring information that seems to contradict our current beliefs.

Therefore, if you think that a particular training method will work, you will pay attention to everything that supports this belief. You will get a distorted view of what actually works and what doesn’t. The scientific method is designed to minimize such bias – meaning that research is our best tool for determining how effective a training method is, for example.

You can be sure that what you do works

The scientific method is not perfect, but is the best way by which we can find out how the world actually works. Therefore, if you base your diet and exercise routine on science, you can be quite sure that what you do is as close to the ”truth” as possible.

So, why can’t you just try out for yourself? Well you certainly can, and there’s nothing to say you can’t. You can do that to some extent, but you should be aware that there will be many sources of error. Often, when you start a new exercise routine or diet, you try several different exercises or methods at the same time. In addition, other aspects of your lifestyle often change in association with the new diet or exercise plan. It will then be difficult to figure out what actually gave the results and what did not.

What do you think about using science to help you with your diet and training? What do you do when you want to test something new? Please share your thoughts.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s