nutrition, science

Dangerous or not? Part 2

IMG_1055

English version below.

En hel del livsmedel ”svartlistas” i olika kretsar, ofta på lösa grunder. I den här inläggsserien söker vi svar i den vetenskapliga litteraturen på hur olika livsmedel påverkar hälsan – är livsmedlet farligt, är det nyttigt, eller beror det på? Hmm…

Mjölk

Som vi tidigare har gått igenom innehåller de flesta livsmedel väldigt många olika bioaktiva ämnen som har en rad effekter på kroppen. Mjölkprodukter är inget undantag. Mjölkprodukter innehåller bland annat ämnen som fungerar blodtryckssänkande, antioxiderande, blodproppshämmande, kolesterolsänkande och aptitsänkande. Det innehåller även viktiga vitaminer, mineraler och fullvärdigt protein. Med tanke på detta är det inte överraskande att man finner ett omvänt samband mellan intag av mjölkprodukter och risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Faktum är att i dag tyder de allra flesta vetenskapliga sammanställningar på att det är säkert att inkludera animaliska mjölkprodukter i sin kost. 

Kolhydrater

Stackars kolhydrater! De anklagas vanligen för att göra oss feta, men stämmer det verkligen? Som vanligt beror det på – för mycket av något energigivande ämne kommer göra att du går upp i vikt. Men att kolhydrater i rimliga mängder skulle ha den effekten är varken någonting man kan se i kontrollerade studier eller som verkar troligt rent fysiologiskt. Vid intag av kolhydrater kommer de att lagras in som glykogen i musklerna och levern samt användas som energi i de flesta av kroppens celler. Under denna period, när kolhydrater finns tillgängligt, kommer fettförbränningen vara nedsatt. Det stämmer alltså att kroppen använder kolhydrater som bränsle om det finns tillgängligt i blodet.

Vid intag av fett utan kolhydrater kommer kroppen att använda fett som energikälla. Den kommer emellertid också att lagra in mer fett i fettcellerna. Inlagringen av fett är inte beroende av ett samtidigt kolhydratintag, utan sker så fort det finns ett överskott på fett i kosten. Huruvida det blir en ökning eller minskning av fettmassa beror därför på hur mycket fett vi äter.

Ur ett viktminskningsperspektiv spelar det alltså ingen roll vilken energikälla du äter mest av. Det som spelar roll är hur mycket du äter. Vid ett energiöverskott kommer fett att lagras in i fettcellerna, oavsett om överskottet bestod av fett eller kolhydrater. Det finns därför ingen anledning att utesluta kolhydrater om du vill gå ner i vikt.

Konventionellt odlade livsmedel

Konventionellt odlade livsmedel är livsmedel som inte odlats ekologiskt. Konventionell och ekologisk odling skiljer sig bland annat åt med avseende på vilka bekämpningsmedel som används. I konventionell odling använder man syntetiska bekämpningsmedel, i ekologisk odling använder man naturliga. Det är lätt att tro att naturliga bekämpningsmedel är bättre jämfört med syntetiska. Tyvärr är det inte så enkelt. Det blir fel att ställa syntetiska och naturliga bekämpningsmedel mot varandra. En del syntetiska är bättre ur hälsosynpunkt jämfört med naturliga, och en del naturliga är bättre än syntetiska. Generellt kan man dock säga att syntetiska bekämpningsmedel är mer välstuderade jämfört med naturliga, eftersom man tidigare tänkte sig att naturliga måste vara ”säkra” (vilket det visat sig att de inte är).

När man studerat ekologisk vs konventionellt odlad mat ur ett hälsoperspektiv har man, under 50 år av forskning, hittills inte kunnat påvisa några hälsomässiga skillnader mellan tillvägagångssätten. Ur miljösynpunkt är frågan också nyanserad – det finns inget tydligt svar! Kanske är det bäst att variera sitt intag för att sprida riskerna?

Slutsats

Det finns många åsikter och mycket tyckande i kostvärlden. Som vanligt pekar emellertid vetenskapen mot följande slutsats: ät varierat och med måtta för att behålla en god hälsa. 

Hur tänker du kring olika livsmedel? Finns det livsmedel som du exkluderar från din kost av rädsla för att det påverkar din hälsa negativt? Vad tycker du om konventionellt vs ekologiskt odlade livsmedel? Kommentera gärna!

A lot of foods are ”blacklisted” in different circles, often on loose grounds. In this blog series, we’re looking for answers in the scientific literature on how different types of food affect our health – is it dangerous, is it healthy, or does it depend? Hmm… Let’s find out!

Milk

We previously mentioned that most foods contain many bioactive substances that have various effects on the body. Well, milk products are no exception. Milk products contain substances that help to reduce blood pressure, have antioxidant properties, are anticoagulants, lower cholesterol, and reduce the appetite. They also contain important vitamins, minerals, and proteins containing the essential amino acids. In light of all this, it’s not surprising that there’s an inverse correlation between milk product consumption and the risk of cardiovascular disease and diabetes. In fact, the vast majority of scientific reports suggest that it’s safe to include milk products in your diet.

Carbohydrates

Poor carbohydrates! They’re commonly accused of making us fat, but is it really true? As usual, it depends – consuming too much of any energy-generating substance will make you gain weight. But the idea that eating reasonable amounts of carbohydrates would have that effect has neither been observed in controlled studies nor it likely to be the case, physiologically speaking. When you ingest carbohydrates, they will be utilized as energy in most of the body’s cells, and will also be stored as glycogen in the muscles and in the liver. During this period, when carbohydrates are available, the use of fats for energy will be reduced. It’s therefore true that the body preferentially uses carbohydrates as fuel if it’s available in the blood.

When you consume fat without carbohydrates, the body will use the fat as an energy source. However, it will also store more fat in the fat cells. This deposition of fat isn’t dependent on a simultaneous intake of carbohydrates, but occurs as soon as there is excess fat in the diet. In this case, an increase or decrease in our fat mass therefore depends on how much fat we eat.

From a weight-loss perspective, it doesn’t matter which energy source you eat the most. What matters is how much you eat. At an energy surplus, it will be stored into the fat cells in the form of fat, regardless of whether the excess consisted of fat or carbohydrates. So as you see, there’s no need to exclude carbohydrates if you want to lose weight.

Conventionally grown foods

Conventionally grown foods are foods that have not been grown organically. Conventional and organic cultivation differ, among other things, in the pesticides used. In conventional farming, synthetic pesticides are used, and in organic farming natural pesticides are used. It’s perhaps easy then to believe that natural pesticides are better to synthetic ones. Unfortunately, it’s not that easy! It’s wrong to directly compare synthetic and natural pesticides. In terms of health, some synthetic pesticides are better than natural ones, while some natural ones are better than synthetic ones. In general however, it can be said that synthetic pesticides have been better studied compared to natural ones, as it was previously thought that natural pesticides are ”safe” (as it turned out they’re not).

When studying organically versus conventionally grown foods, from a health perspective, no differences have been found so far between the approaches in 50 years of research. From an environmental point of view, the question is also nuanced – there’s no clear answer! Maybe the best approach is to vary the consumption to spread out the risks?

Conclusion

The research keeps coming back to the same conclusion: it seems best to eat a variety of foods, and doing so in moderation. 

What are your thoughts about different foods? Are there any foods you’re excluding from your diet in fear of your health? What do you think about conventional versus organic foods? Feel free to comment!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s