nutrition, science

Dangerous or not? Part 1

science-based-nutrition

English version below.

Det är inte lätt att hålla reda på vad som är bra och inte för hälsan. Ofta möts vi av motstridig och ofta, i vårt tycke, onyanserad information på internet och i media. För att reda ut hur det egentligen ligger till med olika ämnen, tekniker och livsmedel har vi sökt svar i den vetenskapliga litteraturen genom att läsa systematiska litteraturöversikter där forskare sammanställer och granskar resultaten från originalartiklar. I det här inlägget diskuterar vi GMO, E-nummer, gluten och rött kött.

GMO

GMO står för genmodifierade organismer. Om ett livsmedel är genmodifierat innebär det att någon del av dess genetiska material (DNA) har förändrats med hjälp av genteknik. DNA finns i alla levande celler och är det som kodar för allt som tillverkas i cellerna. Att förändra en cells DNA innebär alltså att cellens ”instruktionsbok” förändras och att den kommer att börja tillverka andra proteiner eller förändra de proteiner den tidigare tillverkade.

Är då detta bra eller dåligt? Det beror förstås på vilka gener som förändrats och hur. Man skulle så klart kunna förändra generna på ett sätt som gör att cellen börjar producera toxiska ämnen, men det gör man naturligtvis inte. Syftet med GMO är i stället att göra livsmedlen bättre på något sätt, till exempel genom att göra dem mer motståndskraftiga mot ohyra, få dem att tillverka mer vitaminer eller gör dem godare.

E-nummer

E-nummer är beteckningar på tillsatser som är godkända för användning i Europa. Dessa tillsatser används för att på olika sätt öka kvaliteten på ett livsmedel, till exempel öka hållbarheten, förbättra konsistensen, förändra färgen eller göra det godare. Bara de tillsatser som genomgått rigorös forskning och visat sig vara ofarliga för människan märks med E-nummer. Det är alltså inte tillsatserna i sig som avgör om ett livsmedel är hälsosamt eller inte. Långt mycket viktigare är det till exempel att kolla hur processat livsmedlet är.

Gluten

Gluten är proteiner som finns i vete, råg och korn. Ungefär 1–3 % av befolkningen beräknas ha glutenintolerans (celiaki), en autoimmun sjukdom. Om man misstänker att man har celiaki ska man kontakta sin läkare för att få rätt diagnos och behandling. Den största delen av befolkningen, 97–99 %, är således inte glutenintoleranta. För dessa personer finns det inga kända nackdelar med att äta gluten.

Rött kött

Rött kött är rikt på fullvärdigt protein och flera vitaminer och mineraler, inklusive B-vitaminer, järn, zink och selen, alla essentiella för optimal hälsa. Rött kött är därmed en mycket bra källa till högkvalitativt protein, vitaminer och mineraler. Men frågan är om rött kött ökar risken för olika sjukdomstillstånd?

Vetenskapligt vet man inte om rött kött i sig själv är en riskfaktor för att drabbas av cancer och hjärt-kärlsjukdom. En del evidens tyder på att det finns en association mellan rött kött och dessa sjukdomstillstånd, men det är oklart om associationen beror på ett minskat intag av grönsaker och fibrer snarare än på köttintaget i sig. Det går alltså inte att dra några absoluta slutsatser, men vi tolkar ändå forskningen som att ett moderat intag av rött kött har fler potentiella fördelar än nackdelar när det kommer till hälsa.

Slutsats

Det forskningen återkommer till är följande: för optimal hälsa bör du äta en varierad kost där du äter allt med måtta. Allt är negativt i för stora mängder, till och med vatten. Därför bör du inte äta för mycket av någonting, men heller inte utesluta livsmedel i onödan.

It’s not easy keeping track of what’s good for your health and what’s not. We’re often met with contradictory information on the internet and in the media. To get to the bottom of this, we’ve sought answers in scientific literature on different topics, techniques, and foods, by reading scientific reviews, where researchers compile and review the results of original articles. 

GMOs

GMO stands for genetically modified organisms. If a food is genetically modified, it means that some of its genetic material, (DNA), has been changed using genetic engineering. DNA is present in all living cells and encodes all that is produced in the cell. By changing a cell’s DNA, the cell’s ”instruction book” changes and it will begin to produce different proteins or make changes to the proteins it previously produced. 

So is this good or bad? Well, this depends on which genes have been changed and how. For example, technically you could alter genes in a way to make the cell start producing toxic substances, however there would obviously be no good reason to do so! Instead, the purpose of GMO is to make improve foods in some way, for example, by making them more resistant to ozone, make them produce more vitamins, or make them better tasting.

E-number

E-numbers are designations for additives that are approved for use in Europe. These additives are used to increase the quality of foods in a variety of ways, by for example increasing their durability, improving their consistency, changing their color or by making them better tasting. Only additives that have undergone rigorous research and proven to be harmless to humans are labeled with E-numbers. Therefore, it’s not the additives that determine whether or not a food is ”healthy”. It’s far more important, for example, to check how processed the food is.

Gluten

Gluten is a protein that is found in wheat, rye and grains. It’s expected that about 1–3 % of the population has gluten intolerance, also known as celiac disease – an autoimmune disease. If you suspect that you have celiac disease, consult with your doctor for proper diagnosis and treatment. The majority of the population, 97–99 %, is not gluten intolerant. For these people, there are no known disadvantages for eating foods that contain gluten.

Red meat

Red meat is rich in proteins that contain all of the essential amino acids, and many vitamins and minerals, including B vitamins, iron, zinc, and selenium, all essential for optimal health. Red meat is therefore a very good source of high quality protein, vitamins, and minerals. But the question remains whether red meat increases the risk of different diseases.

Scientifically, it’s not known whether red meat in itself is a risk factor for cancer and cardiovascular disease. Some evidence suggests an association between red meat and these diseases, but it’s unclear whether this association is due to a reduced intake of vegetables and fibers rather than a result of red meat intake in itself. Therefore, it’s not possible to draw any absolute conclusions regarding this. We interpret the research as this: a moderate intake of red meat has more potential health benefits than disadvantages.

Conclusion

The research says: For optimal health, eat a varied diet where you eat everything in moderation. Everything is negative in excessive quantities, even water. Therefore, you shouldn’t eat too much of anything, nor should you unnecessarily exclude foods from your diet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s