health, training

Ageing and resistance training? No problem!

aging-strength-training

English below

Under barndomen och ungdomsåren byggs våra kroppar upp. Man kan säga att kroppen är ”programmerad” att på olika sätt stärkas upp. Det är under denna period som hjärnan utvecklas som mest, musklerna har lättast att växa och som skelettet blir starkare i snabb takt.

En peak nås generellt i 30-årsåldern. Efter det är det inte längre lika lätt att bygga upp kroppen. I stället tenderar vi att sakta förlora vävnad, i synnerhet muskelmassa. Det kan verka trivialt att förlora muskelmassa – det är knappast något vi tänker på när vi är yngre. Men att förlora muskelmassa är långt ifrån trivialt. Muskelförlusten är en viktig anledning till varför vi, när vi blir äldre, har mindre energi, orkar mindre, blir stelare och svagare. Det tenderar att kraftigt sänka vår livskvalitet och vår generella hälsa. Att ha mindre muskelmassa är också en av anledningarna till varför vi tenderar att lägga på oss mer fettmassa när vi blir äldre. Mer fettmassa ökar risken för diverse sjukdomar, inte minst diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Går det då att undvika att bli svag när du blir äldre? Absolut! Faktum är att det i dagsläget finns en enda metod för att uppnå detta: ja, du gissade rätt… styrketräning! Genom att styrketräna kan du både bygga och behålla muskelmassa högt upp i åldrarna – vilket är det som krävs för att bevara en god hälsa när du blir äldre. För oss kvinnor är det extra viktigt att ägna sig åt styrketräning, då vi naturligt har mindre muskelmassa jämfört med män. Det optimala är att börja när du är ung och fortsätta upprätthålla träningen genom hela livet. På så sätt kan du nå en hög peak när du är ung och sedan behålla peaken när du blir äldre.

Det är för den delen aldrig för sent att börja styrketräna! I studier har man låtit människor upp till 85-årsåldern styrketräna och sett att det är möjligt att bygga muskelmassa även i denna ålder. Är du i 50-, 60-, eller 70-årsåldern har du alltså mycket goda chanser att förbättra din hälsa med styrketräning! Det fina med styrketräning är att det är enkelt att individanpassa träningen. Därför spelar det ingen roll hur stark eller svag du är i dagsläget – det går alltid att bli starkare med rätt träning!

När börjar du?

During childhood and adolescence, our bodies are being built up and one can say that the body is ”programmed” to be strengthened in different ways. It’s during this period that the brain develops the most, it’s very easy to build muscle, and the skeleton rapidly becomes stronger.

Generally, we reach a peak around 30, after which, it’s no longer as easy to build the body. Instead, we tend to slowly lose tissue, especially muscle mass. It may seem trivial to lose muscle mass – that’s hardly something we think of when we’re younger. But losing muscle mass is far from trivial! Muscle loss is an important reason why, as we grow older, we become less energetic, more stiff, and become weaker overall. This negatively impacts our health, and our quality of life is greatly reduced. Having less muscle mass is also one of the reasons why we tend to put on more weight – in the form of increased fatty tissue – as we grow older. Increased fat is strongly correlated to various diseases, not least diabetes and cardiovascular diseases.

So, considering all of this, is it possible to avoid becoming weaker as you grow older? Hell yeah! In fact, there’s currently a single clear-cut method for achieving this: yes, you guessed right… it’s resistance training! With resistance training you can both build and maintain your muscle mass – which is exactly what you need in order to maintain good health as you grow older. For us women, it’s extra important to engage in resistance training, as we naturally have less muscle mass than men. The optimum time to start is when you’re young and then continue maintaining your training regimen throughout your life. This way you can reach a high peak and then keep this peak for a longer period of time.

However, it’s never too late to start resistance training! In studies, people up to the age of 85 have started resistance training and found that it’s possible to build muscle mass. If you’re in your 50s, 60s, or 70s, you have very good chances of improving your health with resistance training. The great thing about it is that it’s easy to personalise this type of training. That’s why it doesn’t matter how strong or weak you are at the moment – it’s always possible to get stronger with the right type of training.

When will you start?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s