training

Common myths about resistance training

resistance-training-strength-training

English version below.

Det finns många fördomar om styrketräning, särskilt vad gäller styrketräning för kvinnor. I det här inlägget tänkte vi reda ut några av dem.

Är styrketräning verkligen något för kvinnor?

En sak vi har noterat är att gymmen idag lockar flest män. Varför kvinnor inte tar sig till gymmet i lika stor utsträckning kan vi förstås inte veta, men en anledning tror vi är att styrketräning traditionellt har riktat sig till just män. Kvinnor har i större utsträckning blivit uppmuntrade att ägna sig åt andra träningsformer, såsom löpning och yoga.

Men hur är det egentligen, finns det någon vinning för dig som kvinna att ägna dig åt styrketräning? Svaret är ja, i allra högsta grad! Som kvinna har du naturligt mindre muskelmassa jämfört med män, vilket gör att det blir extra viktigt för dig att bevara de muskler du har och helst sträva efter att bygga mer. Muskelmassa är levande vävnad och har många positiva effekter på kroppen. Dessutom stärker styrketräning andra delar av kroppen, såsom senor, ligament och skelett, något som också är viktigt för dig som kvinna.

Blir du stor av att styrketräna?

En vanlig missuppfattning bland människor, särskilt tjejer, är att man blir ”stor” av styrketräning. Denna oro kan göra att man inte vågar träna lika hårt som man annars skulle kunna, vilket påverkar träningsresultaten negativt. I värsta fall leder det till att man undviker styrketräning helt, något vi tycker är ett stort misstag.

Det som generellt händer när man börjar styrketräna är att förhållandet mellan fett och muskler förändras på kroppen och att man behåller sin ursprungliga storlek. Istället för att bli stor ser man mer definierad och atletisk ut när man styrketränat ett tag.

Att bygga muskler tar tid och mycket arbete. Det är ingenting som händer över en natt. Särskilt för oss tjejer tar det tid att bygga muskler, men även killar får kämpa för sin muskelmassa. Detta gör att man har gott om tid på sig att reagera innan man blir ”för stor”. När man är nöjd med sin mängd muskler är det helt enkelt bara att fortsätta med samma träningsrutin – inte längre öka vikterna – för att bibehålla musklerna.

För att bli stor måste man dessutom äta stora mängder mat. Man blir helt enkelt inte större än vad man äter. Om man fortsätter äta lika mycket som tidigare kommer man att vara ungefär lika stor som innan man började träna, men med ett förändrat förhållande mellan fett- och muskelmassa.

Måste du spendera väldigt mycket tid på gymmet?

Många ser framför sig att de måste spendera timmar på gymmet och ägna sig åt massor av avancerade övningar för att träningen ska ge resultat. Då är det lätt att rationalisera bort träningen och tänka ”jag har ändå inte tid”.  Men – som tur är får du träningseffekt redan efter första setet i en övning (om den görs på rätt sätt). Träningseffekt följer en upp-och-ner-vänd U-kurva: det vill säga du får snabbt lite effekt, om du tränar mer får du ännu mer effekt, och till slut nås en peak varpå mer träning faktiskt ger sämre resultat. Vi vill hjälpa dig att nå en nivå där du får positiva hälsofördelar från din träning!

Styrketräning behöver inte ta mycket tid i anspråk och ändå ge fantastiska resultat. Det gäller bara att ägna sig åt bra övningar och lägga upp träningen på ett smart sätt. Då kan en halvtimmes träning ett par, tre gånger i veckan göra susen!

Vad tycker du? Har du stött på dessa eller andra myter om styrketräning? Kommentera gärna!

There are many preconceptions and myths about resistance training, especially regarding resistance training for women. In this post, we will bring light to and try to disentangle some of them.

Is resistance training really something for women?

One thing we’ve noticed is that gyms attract mostly men. We don’t know the exact reasons why women don’t go the gym to the same extent, but we believe one reason is that resistance training has traditionally been aimed for and marketed to men. Women have been encouraged to engage in other forms of exercise, such as running and yoga.

So how is it, really? Do you gain anything as a woman by practicing resistance training? The answer is yes, very much so! As a woman, you naturally have less muscle mass than men to start with, and this makes it even more important for you to maintain the muscles you have, while preferably striving to build more. Muscle mass is a living tissue and has many positive effects on the body. In addition, resistance training strengthens other parts of the body, such as your tendons, ligaments, and skeleton, something that’s also especially important for us women.

Does resistance training make you big?

A common misconception is that resistance training makes you ”big”. This common myth can prevent us from exercising as hard as we could otherwise, and negatively impacts our training results. At worst, it could lead to avoiding resistance training altogether, something we believe is a big mistake.

What happens when you start resistance training is that the ratio of fat and muscle mass changes in your body, while you keep your original size. Instead of getting ”big”, you will look more defined and athletic.

Building muscle takes time and a lot of work. It won’t happen overnight. Especially for us women it takes time to build muscles, but even men have to work hard to gain muscle mass. This means that you will have plenty of time to react before becoming ”too big” or ”too muscly”. When you are satisfied with your amount of muscle mass, you can simply continue the same exercise routine, while no longer increasing the weights, in order to maintain your muscles.

Moreover, to become ”big”, you need to eat large amounts of food. You simply will not get bigger than what you eat. If you continue to eat as much as you did before you started training, you keep your size, but have a different body mass composition. 

Do you have to spend a lot of time in the gym?

Many people imagine that they need to spend many hours in the gym and engage in a lot of advanced and difficult exercises in order to get results. When you imagine this, it’s easy to rationalize ‘I do not have time’. Luckily, you will get training effects from your very first session (if it’s done correctly). Think of training effects as an upside down U-curve: that is, you get a quick effect, and if you exercise more, you will get even more effect, and eventually you will reach a peak, after which increasing your training instead gives worse results. We want to help you reach a level where you get positive health benefits from you training!

Resistance training doesn’t take up much of your time and still gives you amazing results. It’s only a matter of doing the right exercises and laying out your training in a smart way. In that way, half an hour’s resistance training, twice or three times a week, can make all the difference!

What are your thoughts? Have you come across these common myths about resistance training, or any other misconceptions regarding exercising? Feel free to comment!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s