science, training

Muscles, a ”super medicine”?

strength-training-muscle-building

English version below.

Musklernas primära funktion är att göra det möjligt för oss att röra på kroppen och lyfta saker och ting. Många tror att detta är musklernas enda funktion, men det är långt ifrån hela sanningen! 

Muskelcellerna utsöndrar nämligen hormonliknande ämnen som hamnar i blodbanan och som kan ”prata” med resten av kroppen. Dessa ämnen har en rad positiva effekter på kroppens olika organ, effekter som från en läkares perspektiv verkar som rena mirakelmedicinen!  

Låter det för bra för att vara sant? Det är det inte! Genom att öka muskelmassan med styrketräning och se till att använda musklerna regelbundet kan du stimulera dessa effekter i din egen kropp.  

”Styrketräning är rena supermedicinen för kroppen!”

Din muskelmassa och styrka ökar

Som sagt, styrketräning gör dig starkare! Styrketräning utförd på rätt sätt ger signaler till kroppen att öka sin proteinsyntes i musklerna och bygga mer muskelmassa. Ökad muskelmassa gör att du blir starkare och får en ökad kapacitet att klara av vardagliga aktiviteter. Ur ett estetiskt perspektiv är det muskelmassan som till stor del formar vår kropp och gör att vi ser mer definierade ut, vilket ger ett friskt och vackert intryck.  

Med styrketräning går det även att förebygga och förhindra den naturliga förlust av muskelmassa som annars sker när vi åldras. Det bästa är att börja bygga upp muskelmassa tidigt och försöka nå en så hög peak som möjligt. Det går att bygga muskler oavsett hur gammal du är, men det är lättare när du är ung.  

Din kroppssammansättning förbättras

Många människor har för lite muskelmassa i förhållande till sin fettmassa, något som påverkar den generella hälsan negativt. Med styrketräning som en del i din livsstil förändrar du enkelt din kroppssammansättning till det bättre genom att öka andelen muskelmassa.  

Din insulinkänslighet förbättras

Insulin är ett hormon som huvudsakligen utsöndras när glukosnivåerna i blodet stiger. Dess effekt är att minska kroppens egen tillverkning av glukos samt öka upptaget av glukos i framför allt fett- och muskelceller. Höga nivåer av glukos i blodet är skadligt för kroppen, varför det är viktigt att insulinutsöndring och blodglukoskontroll fungerar bra.  

Styrketräning förbättrar musklernas förmåga att ta hand om glukos. Både förmågan att ta upp glukosen från blodet och att lagra in det i cellerna förbättras. Detta gör att en mindre mängd insulin måste frisättas för att jobbet (att sänka blodglukosnivåerna) ska bli gjort. Styrketräning ökar alltså kroppens insulinkänslighet och minskar därför risken för diabetes.  

Ditt skelett och dina senor stärks

När dina muskler växer måste även ditt skelett, dina senor, ditt brosk och dina ligament bli starkare och mer hållbara för att klara av den ökade belastningen på dem. Särskilt tung styrketräning verkar vara viktig för att öka bentätheten. Det finns en stark korrelation mellan muskelmassa och benmassa – ju mer muskler man har, desto starkare är generellt ens skelett.   

Du blir gladare och smartare 

Förbättrad kognition, ökad psykiskt välbefinnande, minskad depression, minskad ångest, och ökad självkänsla är några av effekterna som styrketräning bidrar till.

Din sömn förbättras

Sömnen är otroligt viktig för att kroppen och hjärnan ska fungera optimalt. Att sova med god kvalitet och tillräckligt länge är viktigt för att befästa inlärning och stärka immunförsvaret. Styrketräning förbättrar sömnkvaliteten.  

Din basalmetabolism ökar

Den mängd energi din kropp gör av med i vila kallas basalmetabolism. Det är den energi som krävs för att alla kroppens celler ska göra sina jobb. Muskelceller kräver energi för att byggas och underhållas. Ju mer muskelmassa du har, desto högre blir därför din basalmetabolism. Detta gör att du kan äta mer utan att lägga på dig fett om du har mer muskelmassa, vilket minskar risken för att du ska drabbas av övervikt och andra relaterade sjukdomar.  

Ditt viscerala fett minskar

Fett kan lagras under huden eller kring de inre organen. Fett kring de inre organen kallas visceralt fett och är starkt kopplat till ohälsa. Styrketräning minskar depåerna av visceralt fett.  

Inflammationen i din kropp minskar

Styrketräning bryter ner muskelmassa, vilket leder till en inflammationsreaktion lokalt i de tränade musklerna direkt efter träningspasset. Denna inflammation är nödvändig för att musklerna ska repareras efter ”skadan”. Men träning leder också till att musklerna börjar producera antiinflammatoriska ämnen som påverkar resten av kroppen genom att minska den generella inflammationen i kroppen. Detta minskar risken för diverse sjukdomar.   

Det finns alltså väldigt många goda anledningar till varför du behöver bygga mer muskler och förändra din kroppssammansättning. Styrketräning är ett mycket effektivt sätt att göra detta på! Så, vad tycks? Har vi gett dig tillräckligt många goda anledningar till att börja styrketräna? Kommentera gärna!

The primary function of your muscles is to enable movement as well as to lift objects. You may think this is the only job of our muscles, but that is far from the truth! Our muscles, in fact, serve many other functions in our bodies that may not be so obvious at first glance.

Among other things, our muscles cells secrete hormon-like substances into our bloodstream and thereby ”communicate” with the rest of the body. These substances have many positive effects on our organs that, from a medical point of view, seem almost too good to be true.

Fortunately, it’s not too good to be true! By increasing muscle mass with resistance training and by making sure to use your muscles regularly you can stimulate these effects in your own body and reap the rewards!

‘Resistance training is like a ”super medicine” for your body!’

Your muscle mass and your strength increases

Surely, you already know that resistance training makes you stronger. When performed properly, resistance training signals to the body to increase protein synthesis in the muscles and to build more muscle mass. Increased muscle mass makes you stronger and gives you an increased capacity to cope with everyday activities. From an aesthetic point of view, it’s the muscle mass that can shape our bodies and make us look more defined, giving a healthy and beautiful appearance. With resistance training, it is also possible to prevent the natural loss of muscle mass that occurs as we age. It is better to start building muscle mass early on in your life and try to reach as high a fitness peak as possible. And although it’s easier to build muscle mass when you are young, you can build muscles no matter how old you are.

Your body composition is improved

Many of us have too little muscle mass in relation to our fat mass, and this has negative effects on our overall health. When you incorporate resistance training as a part of your lifestyle, you easily change your body composition by increasing the amount of muscle mass you have.

Your insulin sensitivity is improved

Insulin is a hormone that is mainly secreted when blood glucose levels rise. Its effect is to reduce the body’s own production of glucose and increase the absorption of glucose into cells – especially fat cells and muscle cells. High levels of glucose in the blood can be harmful to the body, so it is important that the body’s insulin secretion and its control of blood glucose levels work well.

Resistance training improves the ability of the muscles to take care of glucose. Both the ability to pick up the glucose from the blood and to store it within the cells is improved. This means that a smaller amount of insulin is required for the same job (to lower blood glucose levels). Resistance training thus increases the body’s insulin sensitivity and therefore reduces the risk of diabetes.

Your skeleton and your tendons are strengthened

As your muscles grow, your skeleton, tendons, cartilage, and ligaments must become stronger and more durable to cope with the increased strain. In particular, heavy resistance training seems to be important for increasing bone density. There is also a strong correlation between muscle mass and bone mass; generally the more muscle you have, the stronger your skeleton is.

You will become happier and smarter

Improved cognition, increased mental well-being, reduced depression, reduced anxiety, and an increase in overall self-esteem are some of the beneficial effects of resistance training.

Your sleep improves

Sleep is incredibly important in order for the body and brain to function optimally. Good quality and sufficient sleep is vital for consolidating learning and for strengthening the immune system. Resistance training improves the quality of your sleep.

Your basal metabolism increases

The amount of energy your body uses during rest is called the basal metabolism. This is the energy required for all of the cells of body to do their job. Muscle cells require energy to be built and to be maintained. The more muscle mass you have, the higher is your basal metabolism. This allows you to eat more without increasing your fat tissue, and thus reduces the risk of being overweight, as well as reducing the risks of acquiring obesity-related illnesses.

Your visceral fat decreases

Fat is stored underneath the skin or around the internal organs. Fat around the internal organs is called visceral fat and increased visceral fat is strongly linked to ill health. Resistance training reduces the visceral fat depots.

The inflammation in your body decreases

Resistance training breaks down muscle mass, resulting in a local inflammatory reaction in the exercised muscles directly after the workout. This inflammation is necessary for the muscles to be repaired after the ”injury”. However, exercise also causes the muscles to begin producing anti-inflammatory substances that affect the rest of the body by reducing the overall inflammation of the body. This reduces the risk of various diseases.

All in all, there are so many good reasons as to why you need to build more muscle and change your body composition. Resistance training is a very effective way to do this. So, what do you say? Have we given you enough reasons to start resistance training? Feel free to comment!

En reaktion till “Muscles, a ”super medicine”?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s